Sprawa z dnia 20 kwietnia 2020

Sprawa dotycząca ograniczenia podstawy wymiaru składek osoby prowadzącej działalność. Składki na ubezpieczenia społeczne były opłacane przez klienta od wysokiej podstawy i od tej podstawy były wypłacane zasiłki. Po kilku latach ZUS wydał decyzję gdzie stwierdził, że podstawę wymiaru powinna stanowić kwota minimalnej podstawy jaka obowiązywała osobę prowadzącą działalność. Następnym krokiem który wykonałby ZUS to wezwanie do zwrotu wypłaconych zasiłków (ponad 160 000 zł). Na skutek złożonego przez nasza kancelarie  odwołania decyzja ZUS- został uchylona przez sam ZUS.

Wyrok z dnia 22 stycznia 2020

Sprawa dotycząca zapłaty  przez ZUS odsetek za opóźnienie w wypłacie zasiłków na rzecz naszego klienta. ZUS po przegraniu sprawy o podleganie ubezpieczeniom wypłacił zasiłki ale bez odsetek. Na skutek złożenia odwołania od decyzji odsetki zostały wypłacone klientowi w pełnej kwocie.

Wyrok z dnia 10 stycznia 2020

Sprawa dotycząca uznania zdarzenia za wypadek przy pracy i wypłatę świadczeń wypadkowych. Na skutek wniesionego przez nas  odwołania Sąd Okręgowy zmienił decyzję ZUS-u a wniesiona przez ZUS apelacja została oddalona. Sądy Okręgowy i Apelacyjny zgodziły się, że zdarzenie jest wypadkiem. W konsekwencji ZUS będzie wypłacał klientowi świadczenia wypadkowe.

Wyrok z dnia 28 czerwca 2019

Sprawa dotyczyła wydania decyzji przez ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym członka zarządu pracownika. W I instancji sprawa zakończyła się oddaleniem odwołania przez Sąd.. Sprawa do nas trafiła po I instancji po niekorzystnym wyroku sądowym celem wniesienia apelacji. Na skutek wniesionej przez nasza kancelarie apelacji Sąd Apelacyjny uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.  Następnie Sąd Okręgowy zmienił decyzję ZUS na korzyść klienta.. Od tego wyroku ZUS nie wnosił już apelacji. 

Wyrok z dnia 28 czerwca 2019

Sprawa dotyczyła uznania przez ZUS, że zawarte przez klienta umowy o dzieło są w istocie umowami zlecenia. ZUS zażądał od płatnika  uregulowania składek za okres blisko 5 lat wstecz – kwota ok 200.000 zł. Na skutek wniesionego przez nas odwołania Sąd Okręgowy zmienił decyzję ZUS,  a wniesiona przez ZUS apelacja została oddalona.
Sądy zgodziły się z naszym stanowiskiem, że zawarte umowy są umowami o dzieło.

Wyrok z dnia 26 kwietnia 2017

Sprawa dotycząca podlegania ubezpieczeniom. ZUS ograniczył podstawę wymiaru składek płaconych przez klienta  do kwoty minimalnego wynagrodzenia w sytuacji gdy wynagrodzenie w umowie o pracę było określone w wysokości 4690 zł. Sprawa zakończona się zmianą decyzji ZUS. Na skutek wniesionego przez nas odwołania do SO  decyzja ZUS została zmieniona.

Wyrok z dnia 24 stycznia 2017

Sprawa dotyczyła wydania decyzji przez ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym. ZUS wydał decyzję wskazując, że osoba wykonująca umowę zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Na skutek wniesionego odwołania decyzja została zmieniona i w konsekwencji ZUS wypłacił zasiłki.

Wyrok z dnia 27 września 2016

Sprawa dotycząca podlegania ubezpieczeniom. ZUS ograniczył podstawę wymiaru składek do kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sytuacji gdy wynagrodzenie miesięczne naszego klienta wynikające z w umowy o pracę było określone w wysokości 50 800 zł. Sprawa zakończona zmianą decyzji ZUS przez sam ZUS  na korzyść klienta.